Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu 

Prodávající / Provozovatel: 

František Málek 

Petra Bezruče 606 

Luby 35137 

Tel.: 602859934 

Email: stavicelarodina@seznam.cz 

IČ: 44660499 

DIČ: CZ6709121001 

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 
 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 
 
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. 
 
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 
 
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 

Adresa pro doručení vráceného zboží:  
Málek František 
Petra Bezruče 606 
351 37 Luby u Chebu 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

 • Datum objednání (*) /datum obdržení (*) ________________
 • Čísloobjednávky:________________ 
 • Peněžní prostředky budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu)
  č. účtu k vrácení peněžních prostředků: ________________________________
 • Vaše jméno a příjmení: ________________________________
 • Vaše adresa: ________________________________
 • Email: ________________________________
 • Telefon: ________________________________

V ________________, Dne ________________ 

 
(podpis) 

______________________________________ 
Vaše jméno a příjmení 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

 
  

................................ 


 1. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době) 

Jakost při převzetí 
 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 
 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
 
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 
 
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 
 
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 
 
Zákonná práva z vad 
 
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 
 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 
 
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
• bezplatné odstranění vady opravou; 
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 
 
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 
 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 


 1. Ochrana osobních údajů 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 
 
 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
   
  V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. 
   
  Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. 
   
  Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. 
   
  Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu. 
   
  Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. 
   
  Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. 

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 

Mimosoudní řešení sporů ADR 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 
 
Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát - oddělení ADR 
Štěpánská 15 
120 00 Praha 2 
E-mail: adr@coi.cz 
Web: www.adr.coi.cz 
 
a 
 
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. 
Tel.: 420 495 215 266 
E-mail: spotrebitel@regio.cz 
Web: www.konzument.cz 
Procesní pravidla přístupná na http://www.konzument.cz/resenisporu/alternativni-zpusoby-reseni/scs-a-mus.php 
Poplatky za řízení nejsou, jazyk: čeština, může být vedeno ústní nebo písemnou formou. 

 

 1. Jazyk kupní smlouvy

Kupní smlouva a nákupní proces na e-shopu včetně všech popisů je pouze v českém jazyce. 

 

 1. Platba a doručení

Náklady na dopravu hradí kupující. Platba za objednávku je vždy v celé uvedené částce, tj. neplatí se žádná záloha, ani na poštovné. 

 

6.1. Cenu zboží a veškeré náklady spojené s dodáním zboží může prodávající uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • V hotovosti na dobírku  ve vybraném místě kupujícím 
 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 
 • Bezhotovostně pomocí platební brány* 

*Platební brána umožňuje platby kreditní kartou, bankovním převodem, ePlatby a ePlatby+ 

*Platební bránu poskytuje společnost ComGate Payments, a.s. 

 

 1. Nepřevzetí zboží
 2. A) Pokud zákazník nepřevezme předem zaplacené zboží, umožníme mu uhradit náklady na opětovné zaslání.
 3. B) Pokud zákazník nepřevezme zboží zaslané na dobírku a nepodá vysvětlení, či dobrovolně neuhradí vzniklé ztráty na přepravném, bude umístěn na blacklist*e-shopu a další balíček na dobírku mu již nebude zaslán. 
 • Jedná-li se o poštovné zdarma při objednávce nad 2000,- Kč, zákazník bude pouze umístěn na blacklist* e-shopu. 

*Seznam problémových kupujících. 

 1. Uživatelský účet

7.1. Na základě registrace kupujícího na této webové stránce může kupující používat své uživatelské rozhraní. Pomocí tohoto účtu lze objednávat zboží. Objednat zboží lze samozřejmě i bez uživatelského účtu. 

7.2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Veškeré uvedené údaje v uživatelském účtu je kupující při jejich změně povinen aktualizovat. 

7.3. Uvedené údaje kupujícím v uživatelském účtu a v objednávkovém formuláři jsou prodávajícím považovány za správné. 

7.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

7.5. Kupující není oprávněn umožnit využívaní uživatelského účtu třetím osobám. 

7.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to z důvodu možné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně poskytovatele těchto služeb. 

 

 1. Přeprava a dodání zboží

8.1. Na e-shopu je možné využívat pouze dostupné přepravní metody, tj. není možné uzavřít dohodu mezi kupujícím a prodávajícím na alternativním způsobu přepravy. 

8.2. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na kupujícím uvedené místo. 

8.3. Pokud je ze strany kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, případně s jiným způsobem doručení. 

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu nasvědčujícího k neoprávněnému vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

 1. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné neočekávané, či nepopsané a skryté vady.  

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

9.1. Má zboží vlastnosti, které byly v popisu produktu uvedeny, či které byly mezi kupujícím a prodávajícím ujednány nebo které výrobce popsal a kupující očekával s ohledem na povahu zboží. 

9.2. Zboží se hodí k účelu využití, který je pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto typu obvykle používá. 

9.3. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

9.4. Zboží je v odpovídajícím množství, či hmotnosti. 

 

 1. Další práva smluvních stran a jiná ustanovení

10.1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až po zaplacení celé kupní ceny zboží. 

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826* 

 

 • 1826*

(1) Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje 

 1. a) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup,
 2. b) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,
 3. c) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy,
 4. d) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a
 5. e) o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud se smlouva uzavírá jen s využitím elektronické pošty nebo obdobným způsobem umožňujícím samostatné spojení a uložení dat. 

(3) Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. 

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

11.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. 

11.2. Uvedení osobní informace prodávající nebude v žádném případě dále sdělovat. 

11.3. Prodávající se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

12.1. Pokud je kupní smlouva uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím z rozdílných zemí, pak platí, že se tento obchodní vztah prodávajícího a kupujícího řídí českým právem. 

12.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.* 

*Kupující má potvrzení a souhrn objednávky v e-mailu, dokud ho kupující sám neodstraní. 

 

 1. Dárek k objednávce

Na dárek není možné uplatňovat právní nárok. Jen do vyčerpání zásob. 

Vyhrazujeme si právo dárek z objednávky odebrat, pokud není splněna cenová podmínka nákupu, či počet dárků na jednu objednávku. 


 

Platební metody

Platba předem na účet

Online platební kartou

Bankovní převod

ePlatba

ePlatba+

Nevíte si rady? Kontaktujte nás!
LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. ©2013 The LEGO Group. LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. © 2013 Lucasfilm Ltd. & TM. Všechna práva vyhrazena. Minifigurka, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, logo FRIENDS, logo MINIFIGURES, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO a NEXO KNIGHTS jsou ochranné známky LEGO Group. © 2021 The LEGO Group.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz